Language- Thai :: Swedish :: Russian :: Romanian :: Norwegian :: Greek :: German :: French :: Dutch :: Danish :: Arabic :: Spanish

Home            Next          Program         Internship         Site Map        Donate     

ประวัติ โดย ย่อ

มูลนิธิ สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan
สายรุ้ง ผู้หญิง และ เด็ก มูลนิธิ สวัสดิการ


คน ทำงาน กับ ความ เสียหาย
Mattering เพื่อ สนับสนุน การ พัฒนา ตนเอง


Address:
24 / 3 M. C. รอย Lane, Nobabgonj-Section
ธากา-1211, บัง คลา เทศ
มือ ถือ: 880-01711344997
Tel: 88-02-8628908
E-mail: Rainbowngo@gmail.com
เว็บ: www.newsletter.com.bd

สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ คือ ไม่ใช่ รัฐ ที่ ไม่ หวัง ผล กำไร และ องค์กร ที่ ไม่ สมัคร ใจ พรรคพวก ตั้ง อยู่ ใน ธากา บัง คลา เทศ. เรา มี การ ทำงาน ใน สาขา สุขภาพ และ การ สุขาภิบาล (เจริญพันธุ์ สุขภาพ / เอดส์ / STDs / ป้องกัน STI) แบ่งแยก เพศ วัยรุ่น สาว ง (อายุ), ศ (สำหรับ เสียเปรียบ / คน ยากจน) ปัญหา สิ่งแวดล้อม และ Ecosan, การ พัฒนา ที่ ยั่งยืน, ผู้นำ การ พัฒนา หลักสูตร และ ฝึก อบรม โปรแกรม ต่างๆ ฯลฯ นับ ตั้งแต่ ก่อตั้ง ขึ้น ใน ปี 2002.

Vision:

เรา ต้องการ พัฒนา สังคม ที่ เหมาะสม กับ วัตถุ, ธรรม สังคม, นิเวศ เสียง และ สนุกสนาน อยู่ ระบบ

ภารกิจ:

ภารกิจ ของ เรา คือ การ ช่วย ให้ ผู้ ด้อย โอกาส ใน การ ระบุ และ แก้ ปัญหา ของ ตนเอง และ ตระหนัก ถึง ศักยภาพ ของ พวก เขา.

วัตถุประสงค์

- ใน การ สร้าง ความ ตระหนัก ใน กลุ่ม เป้าหมาย เกี่ยว กับ สภาพ สังคม และ เศรษฐกิจ ของ พวก เขา ปัจจุบัน.
- ใน การ สร้าง แรง บันดาล ใจ ความ ร่วมมือ ใน กลุ่ม เป้าหมาย ใน mobilizing ทรัพยากร ไป สร้าง ความ เป็น ชุมชน พึ่ง. สายรุ้ง มูลนิธิ ดังนั้น พยายาม ให้ มี ส่วน ร่วม ของ คน ยากจน ใน โปรแกรม.
- ใน การ ขจัด การ ไม่รู้ หนังสือ และ การ ว่างงาน ถึง เทคโนโลยี ที่ ใช้ งาน และ การ ศึกษา นอก ระบบ;
- เพื่อ ส่งเสริม การ บริการ การ ศึกษา สุขภาพ สืบพันธุ์ (โดย เฉพาะ เกี่ยว กับ STDs / STI, เอ ช ไอ วี / เอดส์).
- เพื่อ ส่งเสริม การ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม (Ecosan) และ การ จัดการ น้ำ เสีย.

องค์กร ค่า นิยม และ หลักการ

สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ส่งเสริม ค่า ต่อ ไป นี้ เจน ทั้ง ใน ระดับ บุคคล และ องค์กร.
1. ซื่อสัตย์
2. โปร่งใส และ ความ รับผิดชอบ
3. เคารพ ซึ่ง กันและกัน
4. ความ คิด สร้างสรรค์
5. ความ รู้สึก ไว เพศ
6. ประสิทธิภาพ ต้นทุน
7. มี ส่วน ร่วม
8. เป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ชี้แนะ หลัก:
1. การ ใช้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และ ทรัพยากร.
2. การ ส่งเสริม นวัตกรรม และ ความ คิด สร้างสรรค์.
3. Prioritizing คุณภาพ.
4. ส่งเสริม และ ประสาน งาน เครือ ข่าย.
5. รับ ความ ท้าทาย
สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ เชื่อ:
1. พลัง ศักยภาพ ของ คน ยากจน ใน การ เข้า ร่วม งาน ใน โครงการ พัฒนา ภายใน ชุมชน ของ พวก เขา.
2. ใน โอกาส เท่าเทียม กัน สำหรับ ชาย และ หญิง ใน สังคม ไม่ จำกัด ชั้น อายุ วัฒนธรรม เชื้อชาติ หรือ ศาสนา.
3. ใน เสรีภาพ ใน การ แสดงออก การ เคลื่อนไหว และ การ เลือก โดย ชาย และ หญิง เหมือน กัน.
4. สามัคคี สังคม ปราศจาก อคติ สังคม.
โปรแกรม:
สำหรับ 3 ปี ที่ ผ่าน มา เรา มี การ ทำงาน ใน สาขา นี้:
1. ไม่ ใช้ เทคโนโลยี ทางการ ศึกษา
2. การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์
3. ฝึก อบรม (มนุษย์ เป็น ผู้นำ และ การ พัฒนา ทักษะ)
4. การ จัดการ น้ำ เสีย และ การ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม (ECOSAN)
5. โปรแกรม Std / เอดส์ Preventative
6. สวัสดิการ สตรี และ เด็ก
7. เพื่อ ส่งเสริม progamme วิจัย และ สิ่งพิมพ์ (พิมพ์ และ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์)

สมาชิก / พันธมิตร / ผู้ ให้ การ


1. PMNCH Partnership สำหรับ มารดา, แรก เกิด และ สุขภาพ เด็ก จัด โดย World Health Organization (วิ ต เซอร์ แลนด์)
2. ทั่ว โลก พบ หญิง (GFW), USA
3. สำเนา ลับ Network บัง คลา เทศ
4. การ ค้า มนุษย์ STOP NYC, USA
5. International นักข่าว 'Network, USA
6. Changemakers, USA
7. เอเชีย ลด อันตราย เครือ ข่าย ประเทศไทย
8. Solution Exchange อินเดีย
9. Wiser Earth, UK
10. ของ นัก พัฒนา Network (DevNetwork ฟ อ รั่ ม), USA
11. World Wildlife Fund, USA
12. ปีก, USA
13. ณ savers International, USA
14. บัง คลา เทศ เครือ ข่าย สังคม
15. พลังงาน หมุนเวียน และ พลังงาน ประสิทธิภาพ Partnership (REEEP), USA
16. อเมริกัน มูลนิธิ เพื่อ คน ตาบอด
17. Krityanand UNESCO Club, Jamshedpur, อินเดีย
18. บัง คลา เทศ ECD เครือ ข่าย BRAC บัง คลา เทศ
19. Naripokha บัง คลา เทศ
20. ชุมชน Church World Service (CWSC), USA
21. โลก Voyagers
22. ใช้ เวลา ส่วน สังคม Action Network, USA
23. International เอดส์ แสง เทียน Memorial, USA
24. K4 Htalth ความ รู้ เพื่อ สุขภาพ, USA
25. เครือ ข่าย FX
26. blurtit
27. UNYK, UK
28. FBO, USA
29. ชาติ พันธมิตร สำหรับ สตรี และ ครอบครัว, USA
30. ครอบครัว Care International, USA

กิจกรรม

เอ ช ไอ วี / เอดส์ โปรแกรม ป้องกัน:

สังเกต การ ทำลาย ล้าง ของ HIV | เอดส์ ทั่ว โลก สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ได้ รับ การ inaugurating เริ่ม ใช้ และ การ กระจาย ความ ตระหนัก ของ โรค เอดส์ ตั้งแต่ 2005. เริ่ม มัน upholds เสี่ยง ของ โรค เอดส์ ระดับ ชาติ และ นานาชาติ โดย advancing เตือน สังคม ด้วย มุม มอง ใน การ กระจาย ความ ตระหนัก ใน prostitutes ใน ความ เสี่ยง ของ เอ ช ไอ วี | เอดส์. โครงการ แรก มี การ ใช้ งาน ใน Goalando ซ่อง และ ภายหลัง เรา เริ่ม ต้น ใน เมือง ธากา ด้วย การ สนับสนุน ทาง การเงิน ของ กองทุน โลก เพื่อ สตรี, USA. วัตถุประสงค์ ของ โครงการ เพื่อ ลด ความ เสี่ยง ของ STI / เอดส์ ใน หมู่ ผู้รับ เป้าหมาย โดย เฉพาะ เยาวชน เด็ก ถนน เยาวชน / นักเรียน วัยรุ่น, แรงงาน ภายใน ประเทศ แรงงาน ขนส่ง (ขับ และ ผู้ ช่วยเหลือ ของ รถ บรรทุก รถ ประจำ ทาง และ จังหวะ) โรงแรม / งาน ร้าน อาหาร แรงงาน เพศ พาณิชย์ แรงงาน อุตสาหกรรม บริจาค เลือด มือ อาชีพ ฯลฯ injecting ผู้ ใช้ ยา เสพ ติด วัตถุประสงค์ ของ โครงการ คือ การ สร้าง ความ ตระหนัก ใน ความ รู้ มากมาย ใน HIV | เอดส์. ดังนั้น ด้วย มุม มอง นี้ จะ เริ่ม มอง ดู การ ศึกษา อ้างอิง ของ ผู้ ป่วย STI ไป คลินิก ให้ คำ ปรึกษา ส่งเสริม ถุง ยาง อนามัย และ สร้าง ความ ตระหนัก ใน การ ปรับปรุง สถานการณ์ ความ ตระหนัก ความ เข้าใจ และ ความ รู้ ของ ประชากร เป้าหมาย เกี่ยว กับ การ ป้องกัน เอดส์ โดย การ ริเริ่ม ป้องกัน และ ตระหนัก เพิ่ม โปรแกรม.

นอกจาก นี้ ให้ เน้น เพิ่มเติม เกี่ยว กับ โรค เอดส์ ใน หมู่ ทุก คน จะ กระจาย กิจกรรม โดย ให้ ความ บันเทิง ดังนั้น ใน ช่วง เวลา นี้ เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan Foundation ผลิต การ์ตูน เคลื่อนไหว หลาย เพลง ป้าย ฯลฯ วัสดุ สำเนา ลับ เหล่า นี้ ให้ กับ ข้อมูล ที่ จำเป็น เกี่ยว กับ โรค เอดส์ กับ คน ทั้ง รู้ และ ไม่รู้ หนังสือ. ประมาณ 1,500 คน โดย ทั่วไป เยาวชน, วัยรุ่น, แรงงาน ขนส่ง (ขับ และ ผู้ ช่วยเหลือ ของ รถ ติดตาม และ จังหวะ) injecting ผู้ ใช้ ยา เสพ ติด แรงงาน เพศ หญิง โทร แรงงาน NGO หรือ พนักงาน คน งาน โรงงาน เยาวชน เสี่ยง และ กลุ่ม หญิง และ MSM ได้ รับ การ ฝึกหัด ใน เอ ช ไอ วี / เอดส์ STI / STDs และ วิธี ป้องกัน มัน ข้าง ดึงดูด ความ รู้ เกี่ยว กับ สุขภาพ สืบพันธุ์ สุขภาพ ทาง เพศ สุขภาพ ฯลฯ หลัก ใน การ ดูแล ควันหลง ดัง กล่าว trainings กลุ่ม เป้าหมาย มี การ เพิ่มเติม สติ เกี่ยว กับ โรค เอดส์ และ ยัง เกี่ยว กับ สุขภาพ ทาง เพศ อนามัย เจริญพันธุ์ สุขภาพ ฯลฯ หลัก ดูแล trainings เหล่า นี้ จะ ช่วย ให้ ผู้ คน เหล่า นี้ เพื่อ เผยแพร่ ความ รู้ ระหว่าง สมาชิก ใน ครอบครัว และ เพื่อนบ้าน ของ พวก เขา และ ให้ พวก เขา ทราบ เกี่ยว กับ เอ ช ไอ วี / เอดส์ STI / STDs และ ปัญหา สังคม ต่างๆ. สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ 2 จัด ประชุม เชิง ปฏิบัติการ ระดับ อำเภอ / สัมมนา 8 การ วิจัย ใน หมู่ คน ทำงาน เพศ และ ลูกค้า ของ พวก เขา (Goalanda ซ่อง, ซ่อง Mymensingh, หอพัก แรงงาน เพศ Floating แรงงาน เพศ), พื้นฐาน 10 ประชุม เชิง ปฏิบัติการ ระดับ 10 โปรแกรม รู้ สำหรับ องค์กร พัฒนา เอกชน แรงงาน การ ประชุม หลาย ร้อย ชุมชน นับ ร้อย การ ประชุม ลาน 2 rallies กับ เอ ช ไอ วี / เอดส์ ความ ตระหนัก และ แคมเปญ บ้าน กว่า 500 ใน / เอดส์ และ STI / STDs.

มารดา และ เด็ก สุขภาพ INTERVENTIONS:

การ เชื่อม ต่อ ของ เอดส์ กับ วิกฤติ มนุษยธรรม จะ สร้าง ปัญหา ใหญ่ สำหรับ ทั่ว โลก. เพื่อ จูงใจ การ เพิ่ม ความ ตระหนัก และ เผยแพร่ ความ รู้ ผ่าน สื่อ ต่างๆ และ สื่อ กิจกรรม ที่ สำคัญ ที่สุด ใน โปรแกรม การ ปรับปรุง สถานะ สุขภาพ โดย รวม ของ คน เป้าหมาย จะ.

ผู้หญิง มี disproportional ติด เชื้อ เอ ช ไอ วี / เอดส์ สำหรับ ชีวภาพ สังคม เศรษฐกิจ เหตุผล. Heterosexual และ ส่ง แนว ตั้ง ของ ไวรัส ได้ ก่อ ให้ เกิด การ กระจาย กว้าง ใน ประชากร ทั่วไป ใน ผู้ใหญ่ ที่ ใช้ งาน ทาง เพศ และ วัยรุ่น จึง มี มุม มอง ที่ จะ ทำให้ กลุ่ม เสี่ยง จิตสำนึก เกี่ยว กับ ปัญหา ที่ เกี่ยวข้อง กับ สุขภาพ กิจกรรม ตระหนัก ได้ บรรทุก ออก ปฏิบัติ สุข อนามัย ส่วน บุคคล และ การ คาย น้ำ ความ สำคัญ ของ ORS, Antenatal Care (ANC), บทความ เกี่ยว กับ การ เกิด Care (PNC) ดูแล การ จัด ส่ง สุขภาพ และ โภชนาการ การ วางแผน ครอบครัว และ อนามัย การ ทำให้ รอด จาก น้ำ ฯลฯ พนักงาน ของ โปรแกรม จัด ขนาด เล็ก และ ขนาด ใหญ่ การ ประชุม กลุ่ม ดำเนิน การ เข้า ชม บ้าน แสดง ภาพยนตร์ วิดีโอ และ จัด เพลง พื้นบ้าน เสียง เพื่อ สร้าง ความ ตระหนัก และ แรง จูงใจ ใน หมู่ คน target. หลาย พฤติกรรม เปลี่ยน Communication (Bcc) วัสดุ เช่น โปสเตอร์ แผ่น พับ, flipcharts ฯลฯ สติ ก เกอร์ มา ใช้ เป็น หลัก สำหรับ กิจกรรม ส่งเสริม การ ขาย ต่างๆ.

เพื่อ ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ ตาม โปรแกรม มารดา Health Care, เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ เริ่ม ต้น ให้ trainings หลาย สำหรับ กลุ่ม เป้าหมาย ของ.

จูงใจ เพิ่ม ความ ตระหนัก และ เผยแพร่ ความ รู้ ผ่าน สื่อ ต่างๆ และ สื่อ เป็น กิจกรรม ที่ สำคัญ ที่สุด ของ ซอฟต์แวร์ ภาย ใต้ โครงการ ปรับปรุง สถานะ สุขภาพ โดย รวม ของ คน เป้าหมาย. สนับสนุน ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย บริการ ทั้งหมด ที่ นำ ไป สู่ การ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ที่ ยั่งยืน. การ รักษา นี้ ใน ใจ, ความ ตระหนัก เพิ่ม การ กระทำ ต่อ สุขภาพ ปัญหา เกี่ยว กับ คน ใน ชุมชน ได้ รับ การ เน้น ที่ เป็น หนึ่ง ใน ส่วน ที่ สำคัญ ที่สุด ตลอด ระยะ เวลา รายงาน.

ใน ประเด็น ที่ เกี่ยวข้อง กับ สุขภาพ หลาย กิจกรรม ได้ ถูก ยก ออก จาก ความ ตระหนัก ใน การ ปฏิบัติ สุข อนามัย ส่วน บุคคล การ คาย น้ำ และ ความ สำคัญ ของ ORS, Antenatal Care (ANC), บทความ เกี่ยว กับ การ เกิด Care (PNC) ดูแล การ จัด ส่ง สุขภาพ และ โภชนาการ วางแผน ครอบครัว น้ำ และ สุขาภิบาล, การ ทำให้ ยกเว้น ฯลฯ

เจ้าหน้าที่ โปรแกรม จัด ประชุม ขนาด เล็ก และ ขนาด ใหญ่ ระดับ กลุ่ม การ ดำเนิน การ เข้า ชม บ้าน แสดง ภาพยนตร์ วิดีโอ และ เพลง พื้นบ้าน เสียง จัด ส่ง ข้อความ เพื่อ สร้าง ความ เข้าใจ ใน หมู่ คน เป้าหมาย และ กระตุ้น พวก เขา. หลาย พฤติกรรม เปลี่ยน Communication (Bcc) วัสดุ เช่น โปสเตอร์ แผ่น พับ, flipcharts ฯลฯ สติ ก เกอร์ มา ใช้ เป็น หลัก สำหรับ กิจกรรม ส่งเสริม การ ขาย ต่างๆ.
 
เพื่อ ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ ตาม โปรแกรม มารดา Health Care, เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ นี้ ให้ trainings หลาย ใน หมู่ กลุ่ม เป้าหมาย ของ.

INTERVENTIONS วางแผน ครอบครัว:

กับ ดู ลด กว่า ประชากร จาก บัง คลา เทศ เรนโบว์ Nari เน้น O Shishu มูลนิธิ Kallyan ใน การ วางแผน ครอบครัว เนื่องจาก เป็น หนึ่ง ใน องค์ประกอบ ที่ สำคัญ ที่สุด และ สำคัญ ของ โปรแกรม สุขภาพ. พนักงาน ใส่ ความ ตั้งใจ จริง ของ พวก เขา เพื่อ สร้าง ความ เข้าใจ เกี่ยว กับ ประโยชน์ ของ การ มี ครอบครัว ขนาด เล็ก และ เพิ่ม เปอร์เซ็นต์ ของ ผู้ ใช้ ของ ครอบครัว การ วางแผน อุปกรณ์ ผ่าน แรง จูงใจ. ดังนั้น เจ้าหน้าที่ โปรแกรม ให้ trainings ใน การ ใช้ contraceptives และ กระจาย วัสดุ (ใน ขนาด เล็ก) ใน หมู่ คู่รัก สมบูรณ์ ภายใน กลุ่ม เป้าหมาย. แคมเปญ การ ฝึก อบรม ดัง กล่าว ได้ มี โมเมนตัม รวม ทั้ง ความ นิยม ใน โดเมน โครงการ.

การ ต่อต้าน การ ค้า มนุษย์ เคลื่อนไหว:

หญิง Bangladeshi และ หญิง เป็น ค้า ที่ อินเดีย ใน จำนวน สูงสุด จาก หลาย อำเภอ ของ บัง คลา เทศ เช่น Kustia, Jessore, Rajshahnd แม้ จาก อำเภอ อื่น ๆ. เป็น ประเทศ นี้ เป็น หนึ่ง ใน ประเทศ เหยื่อ รับ ค้า หลัก สากล ผู้หญิง, หญิง และ เด็ก. การ ค้า หญิง สาว และ เด็ก มี เรื่อง กังวล มาก ทั่ว โลก. หลาย พัน สตรี และ เด็ก ถูก ค้า ปี จาก บังกลาเทศ เพื่อ เพศ ประโยชน์ หลัก ที่ อินเดีย ปากีสถาน และ ตะวันออกกลาง. มาก ที่สุด ค้า หญิง และ หญิง มี เพศ abused; บ่อย ครั้ง ที่ พวก เขา ยัง พบ รูป แบบ อื่น ๆ ทารุณ ทาง ร่างกาย และ จิตใจ. พวก เขา อยู่ ใน ความ เสี่ยง สูง ของ การ ติด เชื้อ ของ มาตรฐาน รวม ทั้ง โรค เอดส์ และ พวก เขา จะ จาก สังคม รอบ เมื่อ เห็น เป็น ไม่ บริสุทธิ์ และ ต่ำ สุด อันดับ กลุ่ม ใน สังคม. หนึ่ง ใน การ สำรวจ ของ เรา ที่ ซ่อง Goalondo ภาย ใต้ เขต Rajbari ใน บัง คลา เทศ พบ ว่า เกือบ 53% ของ แรงงาน เพศ เข้า วงการ ก่อน อายุ 20 ปี และ 30% ทำ ระหว่าง 20 ถึง 25 ปี และ บาง ส่วน ของ พวก เขา ได้ ใน อาชีพ ผ่าน deceptions การ ค้า นี้. สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ เริ่ม ต้น การ เคลื่อนไหว ต่อต้าน การ ค้า ใน 2006. ใน ระยะ ยาว นี้ เรา ได้ รับ สามารถ นำ มา ใน หลาย องค์กร ใน การ เคลื่อนไหว ต่อต้าน การ ค้า มนุษย์ ผ่าน การ ฝึก อบรม ครบ วงจร ของ เรา.

บัง คลา เทศ เป็น หนึ่ง ใน พวก เขา ประเทศ เหยื่อ การ ค้า ระหว่าง ประเทศ ส่วน ใหญ่ ผู้หญิง, หญิง และ เด็ก. หลาย พัน สตรี และ เด็ก ถูก ค้า ปี จาก บังกลาเทศ เพื่อ เพศ ประโยชน์ หลัก ที่ อินเดีย ปากีสถาน และ ตะวันออกกลาง. มาก ที่สุด ค้า หญิง และ หญิง มี เพศ abused; บ่อย ครั้ง ที่ พวก เขา ยัง พบ รูป แบบ อื่น ๆ ของ ความ รุนแรง ทาง ร่างกาย และ จิตใจ. พวก เขา อยู่ ใน ความ เสี่ยง สูง ของ การ ติด เชื้อ กลาย เป็น มาตรฐาน รวม ทั้ง โรค เอดส์ และ พวก เขา จะ จาก สังคม รอบ เมื่อ เห็น เป็น ไม่ บริสุทธิ์ และ พิจารณา ใน การ จัด อันดับ ต่ำ สุด ใน สังคม.

ข้าง จำกัด สุดขีด ของ ความ ยากจน ความ ไม่ เสมอภาค ทาง เพศ มี บทบาท สำคัญ มาก หลัง ทั้งหมด เหล่า นี้ ยัง แห้ว และ พฤติกรรม เสี่ยง ก่อ ให้ เกิด ความ เสียหาย ใหญ่ เบื้องหลัง ฉาก. เชื่อม โยง ระหว่าง ความ ยากจน และ ความ ไม่ เสมอภาค ทาง เพศ จะ ช่วย ลด ลง ของ สังคม แบบ ก้าวหน้า เศรษฐกิจ. ลิงค์ นี้ สร้าง ป้องกัน หลาย ปัญหา สังคม และ ร้ายแรง เกินไป; เช่น การ ค้า เพื่อ การ ค้าประเวณี ขาย เพศ สำหรับ ชีวิต, ทำลาย ลง ของ มาตรฐาน ครอบครัว เพื่อ สร้าง ความ ขัดข้อง และ จุด ยา ขับเคลื่อน ฯลฯ

ไม่ใช่ เพียง ปัญหา ของ หญิง นั้น ชาย และ หญิง น้อย แม้ จะ victimized การ ค้า กับ ประเทศ เช่น อินเดีย. พวก เขา แม้ ค้า ภายใน บัง คลา เทศ มัก จะ มา จาก หมู่บ้าน ใน พื้นที่ เมือง ใหญ่ ที่ มี สัญญา ของ โอกาส การ ทำงาน และ ชีวิต ที่ ดี ขึ้น. เหล่า ชาย และ หญิง มี น้อย แล้ว เกี่ยวข้อง เข้มแข็ง ใน แรงงาน กายภาพ ที่ ครัวเรือน อุดม, แรงงาน เด็ก ให้ เลือก pocketing ขาย ยา ที่ ผิด กฎหมาย กิจกรรม ทาง อาญา, ลัก ขโมย, การ ขาย เพศ การ ค้า และ หลาย งาน ยุติธรรม อื่น ๆ เป็นต้น อินเดีย เป็น ตลาด สำคัญ สำหรับ การ ค้า เป็น คน ที่ มาก ที่สุด ของ ประเทศ เป็น ค้า ที่ นี่. บังกลาเทศ เป็น ตลาด ใหญ่ ที่ จาก ผู้ ประสบ ภัย เหล่า นี้ ค้า.
 
หญิง Bangladeshi และ หญิง เป็น ค้า ที่ อินเดีย ใน จำนวน สูงสุด จาก อำเภอ นี้ บังกลาเทศ-Kushtia, Jessore, Rajshahi และ จาก อำเภอ อื่น ๆ. หุ้น อินเดีย 4,222 กิโลเมตร จาก ชายแดน กับ 28 อำเภอ ของ บัง คลา เทศ ซึ่ง จะ เปิด ให้ มี แม่น้ำ หลาย สาย ทำงาน ข้าม. ดังนั้น Bangladeshi กลุ่ม ค้า ได้ สามารถ สร้าง ฐาน ที่ มี ประสิทธิภาพ ใน อำเภอ ชายแดน ของ อินเดีย ใน เบงกอล ตะวันตก และ อัส สั ม ไป ทาง ทิศ เหนือ และ ทิศ ตะวันตก และ ตอน นี้ ได้ กลาย เป็น จุด ขนส่ง ชื่น ชอบ ผู้หญิง ค้า.

หนึ่ง ใน การ สำรวจ ของ เรา ที่ ซ่อง Goalondo ภาย ใต้ เขต Rajbari ใน บัง คลา เทศ ถูก พบ ว่า เกือบ 53% ของ แรงงาน เพศ เข้า วงการ ก่อน อายุ 20 ปี และ 30% ทำ ระหว่าง 20 ถึง 25 ปี และ บาง ของ พวก เขา ได้ รับ ใน อาชีพ นี้ ผ่าน การ ค้า deceptions. สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ เริ่ม ต้น การ เคลื่อนไหว ต่อต้าน การ ค้า ใน 2006. ใน ระยะ ยาว นี้ เรา ได้ รับ สามารถ รวม สิบ หน่วย งาน ใน กิจกรรม เหล่า นี้. โดย กลาง 2007 ทีม ผู้เชี่ยวชาญ ของ เรา ผ่าน การ ฝึก อบรม ต่อต้าน การ ค้า ระหว่าง องค์กร พัฒนา เอกชน บาง คน ทำงาน ใน พื้นที่ ชายแดน.

โครงการ ศึกษา:

บัง คลา เทศ เป็น ประเทศ ยากจน การ ไม่รู้ หนังสือ นี่ ถือ เป็น สาป แช่ง ของ การ พัฒนา ได้ รับ. เพื่อ การ ศึกษา เป็น สิ่ง จำเป็น สำหรับ การ พัฒนา มนุษย์ และ สังคม และ เป็น สิทธิ มนุษย ชน ขั้น พื้นฐาน. แต่ คน ใน ประเทศ ของ เรา ยัง คง ทรมาน จาก การ สาป แช่ง ของ การ ไม่รู้ หนังสือ. สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ เชื่อ ว่า ทันที ที่ คน ของ ประเทศ ของ เรา จะ ขึ้น ไป บน บันได การ ศึกษา ความ มั่นคง ทาง เศรษฐกิจ และ การเมือง จะ ถูก เรียก คืน และ; เป็น ผล ให้ สังคม ก็ จะ สร้าง.

สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ upholds เน้น การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน (ถูก) ประกอบด้วย การ ศึกษา สามารถ ใช้ งาน ได้ อ่าน ออก เขียน, การ อ่าน ออก เขียน บทความ / การ ศึกษา ต่อ เนื่อง การ พัฒนา ชีวิต การ พัฒนา ทักษะ ชีวิต การ ศึกษา ผู้ใหญ่ การ ศึกษา เด็ก ก่อน การ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ และ อื่น ๆ ดำเนิน การ เพื่อ ให้ เป้าหมาย ของ กลุ่ม (ด้อย โอกาส และ คน poorest โดย เฉพาะ หญิง และ เด็ก) ใน การ ติดตาม ที่ เหมาะสม ต่อ อนาคต ที่ ยั่งยืน. ดังนั้น จึง stared หน้าที่ ใน การ กระจาย แสง ของ การ ศึกษา ใน หมู่ ผู้ ไม่รู้ หนังสือ. Internalizing จริง ที่ เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ เริ่ม โครงการ ศึกษา การ กลับ มา ใน ปี 1996 โดย ให้ ต้อง ใช้ การ ศึกษา เพื่อ คน ชุมชน อาหาร ให้ พวก เขา. โปรแกรม การ ศึกษา ของ เรา / โครงการ / หลักสูตร ถูก ออกแบบ มา เพื่อ ให้ อ่าน ออก เขียน ได้ และ ตัวเลข พร้อม กับ ความ รู้ ทั่วไป ทักษะ และ คุณค่า ที่ กลุ่ม เป้าหมาย ผ่าน การ ศึกษา และ การ สร้าง พื้นฐาน. กิจกรรม ภาย ใต้ โครงการ ศึกษา มี ประมาณ 20 ประเด็น สังคม ทั่วไป เช่น อาหาร สิ่งแวดล้อม เรื่อง มลพิษ การ จัดการ ธุรกิจ ขั้น พื้นฐาน การ ดูแล เด็ก ป้องกัน โรค ติดต่อ ทั่วไป สุขภาพ และ มี สุขภาพ ดี, อาหาร ยอด การ วางแผน ครอบครัว เอ ช ไอ วี / เอดส์ / ป้องกัน STDs , การ ดูแล สุขภาพ ส่วน บุคคล ฯลฯ พัฒนา ผู้นำ ชุมชน นี้ มี ความ ต้องการ ขับเคลื่อน (CDD) และ การ แก้ ปัญหา วิธี holistic. ถูก ชั้น เรียน ได้ พิสูจน์ ให้ เป็น เวที ที่ ยอด เยี่ยม สำหรับ ข้อมูล กลุ่ม และ แรง จูงใจ.

ตั้งแต่ 1,996 ภาย ใต้ โครงการ ศึกษา เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ได้ รับ การ ดำเนิน และ จัด โปรแกรม การ พัฒนา สถาบัน การ จัดการ ผู้ ด้อย โอกาส ผ่าน การ สร้าง กลุ่ม ว่า พวก เขา จะ สามารถ บรรลุ ทักษะ ชีวิต ที่ จำเป็น และ พัฒนา ผู้นำ ใน ปฏิกิริยา ที่ มี ประสิทธิภาพ และ ครบ วงจร. เช่น ทาง สาม ผู้ใหญ่ ศูนย์ การ ศึกษา ใน เขต เมือง ของ เมือง ธากา ประมาณ สาม ร้อย ผู้รับประโยชน์ ที่ ไม่มี การ ศึกษา จะ ได้ รับ โอกาส ที่ จะ พัฒนา ชีวิต ที่ สมบูรณ์ การ ศึกษา เชิง ใน ทุก shift. สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ เปิด โอกาส การ ศึกษา ใน หญิง วัยรุ่น จาก ครอบครัว ยากจน และ landless ภายใน พื้นที่ โครงการ แทรกแซง ผู้ ใด ได้ เคย เรียน ใน โรงเรียน อย่าง เป็น ทางการ หรือ มี การ ออก ลด ลง เนื่องจาก ความ ยากจน เกินไป รวม ทั้ง.
  
เพิ่ง เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ เปิด ตัว โปรแกรม การ ศึกษา ใน หลัก ที่ เรียก ว่า ศึกษา ขั้น พื้นฐาน สำหรับ การ ทำงาน วัยรุ่น และ เด็ก Street (BEWASC) เพื่อ ให้ เข้าถึง เด็ก ทำงาน กับ สิทธิ ขั้น พื้นฐาน การ ศึกษา ระดับ ประถม ศึกษา โดย เฉพาะ ผู้ ที่ ไม่ ได้ สนับสนุน ครอบครัว หรือ ครอบครัว ที่ มี dysfunctional. เพื่อ ห่าง ไกล, เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ได้ จัดตั้ง โรงเรียน สอง BEWASC กับ เงิน จาก บุคคล เฉพาะ จาก ชุมชน และ ผ่าน องค์กร กองทุน เอง เป็น โครงการ นำร่อง.

การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน สำหรับ วัยรุ่น • ทุน (BEWA) โปรแกรม:

ประสบการณ์ มากมาย มี การ ทำงาน กับ คน ที่ อยู่ ภาย ใต้ เส้น ความ ยากจน ที่ เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ เสมอ พยายาม เข้าใจ ปัญหา พื้นฐาน ของ คน ยากจน. BEWA เป็น ความ พยายาม ที่ ต่อ เนื่อง ของ องค์กร เพื่อ ใช้ ประสบการณ์ เกี่ยว กับ คน ยากจน นั้น เป็น วัยรุ่น.

องค์กร พัฒนา เอกชน หลาย ระบุ วัสดุ ที่ จำเป็น และ หลักสูตร สำหรับ โครงการ นำร่อง นี้ ตาม ความ สามัคคี สนับสนุน ซึ่ง กันและกัน. ระยะ เวลา ของ หลักสูตร ได้ ถูก ออกแบบ มา สำหรับ หนึ่ง ปี ซึ่ง มี 4 ครู สำหรับ การ ทำ หลักสูตร และ เป้าหมาย ของ นักเรียน ส่วน ใหญ่ วัยรุ่น ระหว่าง 8-14 ปี ทุก ระดับ การ ทำงาน หรือ เด็ก ถนน. ชั้น เรียน BEWA เริ่ม ใน ระหว่าง 4:00-6:00 และ ดำเนิน การ ต่อ สอง ชั่วโมง. เวลา จะ ตั้ง ตาม สะดวก นักเรียน 'เป็น นักเรียน มากกว่า มัก จะ ร่วม ใน การ ทำงาน.

ขยาย สุขภาพ และ โครงการ ศึกษา (EHEP) โครงการ:

สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ เริ่ม ดำเนิน โครงการ ใน ปี 2005 โดย ขยาย ความ สนุกสนาน ของ ตนเอง เพียง เพื่อ เก็บ มือ ข้าง คน ยากจน ด้วย ดู เพื่อ ขยาย สุขภาพ และ โปรแกรม การ สนับสนุน การ ศึกษา ของ ทุก คน ไม่มี การ ศึกษา และ ยากจน โดย การ ให้ คำ ปรึกษา การ ศึกษา และ การ รักษา สุขภาพ. เพื่อ ให้ สังคม แบบ ฟรี ไม่รู้ หนังสือ โรค ต้อง ใช้ วิธี ที่ เหมาะสม ของ การ ให้ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน และ โภชนาการ. ที่ จำเป็น ทาง เทคนิค วัสดุ และ เทคนิค ที่ จำเป็น / support จิ สติ ก ส์ ได้ โดย ธากา City Corporation (DCC). พื้นที่ แทรกแซง โครงการ ที่ เรียก ว่า 'นี้ ขยาย การ ทำให้ รอด Program' (EPI) เป็น พื้นที่ Lalbagh, ธากา. โครงการ นี้ ครอบคลุม ทั้ง มารดา (15-49 ปี) และ เด็ก (0-5 ปี).

ผู้หญิง มี การ เข้าถึง น้อย กว่า ใน การ รับ ข้อมูล และ การ ศึกษา จึง ไม่ สามารถ รับ ข้อมูล และ ตอบ สนอง ต่อ โรค. Bangladeshi ผู้หญิง โดย เฉพาะ ใน ส่วน ชนบท มี ความ ยากจน ใน เอ ช ไอ วี / เอดส์ และ การ ส่ง และ การ ป้องกัน. ใน ประเทศ กำลัง พัฒนา จำนวน มาก ที่ อำนวย ความ สะดวก การ วินิจฉัย อาจ จะ น้อย ที่สุด, epidemiologists จ้าง ละทิ้ง กรณี ตาม การ แสดง อาการ ทาง คลินิก ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ภูมิคุ้มกัน บกพร่อง ปัญญา และ การ ยกเว้น สาเหตุ ที่ รู้จัก อื่น ๆ ปราบปราม ภูมิคุ้มกัน เช่น มะเร็ง หรือ โภชนาการ-มั ภาย ใต้ สังกัด บริการ สนับสนุน รวม กับ สุขภาพ และ โภชนาการ paramedics หนึ่ง Program Officer (PO) การ ฝึก อบรม ใน โภชนาการ แปรรูป อาหาร และ สุขภาพ ทั่วไป สอง ผู้ ช่วย ผู้ Program (APO) ผ่าน การ ฝึก อบรม ใน สุขภาพ โภชนาการ และ ไม่ ประถม ศึกษา ทางการ ได้ เกี่ยวข้อง กับ เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ใน โครงการ.

ป้องกัน การ ละเมิด เด็ก ทาง เพศ:

การ ละเมิด ทาง เพศ ของ เด็ก เป็น ไป ตาม เดิม ใน หลาย ประเภท และ ระดับ ของ imbalances พลังงาน (ทาง กายภาพ ห้องเรียน เพศ อายุ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ) ระหว่าง บุคคล ที่ เกี่ยวข้อง. มัน เป็น ความ ไม่ เหมาะสม ของ ความ ไว้ วางใจ ภายใน ขอบเขต ของ ความ สัมพันธ์ ที่ บิดเบี้ยว จัดตั้ง abuser ใช้ รูป แบบ ต่างๆ ของ grooming และ การ จัดการ เพื่อ ให้ เขา ต้องการ. เด็ก ไม่ สามารถ ให้ ทราบ ยินยอม เข้าไป ใน ความ สัมพันธ์ ทาง เพศ กับ ผู้ใหญ่. ก็ คือ จะ imbalance พลังงาน และ การ ขาด ความ ตระหนัก ใน เรื่อง ของ เด็ก กายภาพ การ พัฒนา ทาง อารมณ์ สังคม และ จิตใจ. คน เขา รู้ abuses ส่วน ใหญ่ มหึมา ของ เด็ก ที่ มี abused ทาง เพศ ใน likeliness ที่สุด.

สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan Foundation ทำให้ ความ สำคัญ พื้นฐาน ใน combating ทุก รูป แบบ การ ละเมิด ทาง เพศ ใน เด็ก และ มี ประโยชน์ เช่น. องค์กร กิจกรรม รู้ มี บทบาท สำคัญ ใน การ เล่น ใน การ ป้องกัน เด็ก จาก การ ละเมิด ทาง เพศ และ ประโยชน์. พวก เขา จะ อยู่ อย่าง มี อุดมการณ์ เพื่อ เผยแพร่ ความ รู้ สนับสนุน การ ปฏิบัติ ป้องกัน เด็ก ใน หมู่ สมาชิก จาก ครอบครัว. เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ได้ รับ การ ใช้ งาน ใน การ เริ่ม มอง ปัญหา ใน การ ป้องกัน เด็ก. ต่อ ไป นี้ คือ ความ คิด ริเริ่ม ที่ มี การ ดำเนิน การ ใน พื้นที่ ทำงาน นี้. ต้อง ดูแล เด็ก เพศ ศึกษา, แม่ ตระหนัก และ เผยแพร่ ข้อมูล ต่อ การ ละเมิด ทาง เพศ เป็น เครื่องมือ พื้นฐาน ของ โปรแกรม.

โปรแกรม การ ชุมนุม สังคม กับ กลุ่ม เสี่ยง:

ประโยชน์ สังคม เป็น ส่วน สำคัญ ของ กิจกรรม ทั้งหมด นำ ขึ้น โดย สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ที่ มี วัตถุประสงค์ ใน การ สร้าง แรง ผลัก ดัน สำคัญ ใน การ แก้ ปัญหา ของ บุคคล ครอบครัว หรือ เกี่ยว กับ ความ สำคัญ ทาง สังคม ด้วย การ ส่งเสริม การ มี ส่วน ร่วม ของ ภาค เป็น ไป ได้ ทั้งหมด และ ประชา สังคม, การ ชุมนุม ของ ทรัพยากร ใน ท้องถิ่น การ ใช้ ภูมิปัญญา พื้นบ้าน และ เสริม ความ คิด สร้างสรรค์ ของ ผู้ คน และ การ ผลิต ผ่าน แคมเปญ มวล. แนวคิด นี้ มี ความ สำคัญ ใน เชิง บวก เกินไป ที่ เปลี่ยน จริง อาจ จะ เริ่ม โดย orchestrating ความ พยายาม ร่วม กับ สุขภาพ น่า ตกใจ และ สถานการณ์ การ ศึกษา. เพื่อ หน้า สถานการณ์ น่า กลัว ร้ายแรง ใน สุขภาพ การ ศึกษา และ บาง พื้นที่ อื่น ๆ เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ตระหนัก ว่า มาตรฐาน การ ครอง ชีพ สามารถ ยก ผ่าน การ ปรับปรุง โดย รวม ของ สังคม ภาวะ เศรษฐกิจ และ ประชากร โดย รับ โปรแกรม การ เคลื่อน พล รวม สังคม ด้วย องค์ประกอบ ข้อมูล (ให้) สุขภาพ และ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน เป็น องค์ประกอบ สำคัญ.

เพื่อ ส่งเสริม และ พัฒนา สังคม และ สถานภาพ ทาง เศรษฐกิจ และ เงื่อนไข ทาง ประชากร กิจกรรม ส่งเสริม การ ขาย ได้ สะดวก ใน พื้นที่ การ แทรกแซง ผ่าน เวที ต่างๆ. ชาย หนุ่ม ใน ชุมชน ที่ ยากจน มี ความ ต้องการ มาก. บาง ครั้ง อาจ หมาย ถึง เฉพาะ ที่ มี ราย ได้ ถึง หัตถกิจ แข็งแรง ความ ปลอดภัย งาน น้อย และ น้อย หรือ ควบคุม ไม่ ผ่าน เงื่อนไข การ ทำงาน. แม้ว่า ประเภท ของ งาน ดัง กล่าว อาจ ไม่มี ความ เสี่ยง ของ การ ติด เชื้อ เอ ช ไอ วี ใน ตัว เอง แต่ จะ นำ ไป สู่ ความ ขัดข้อง มากมาย. การ ขาด ความ พึง พอใจ ส่วนตัว อาจ กลาย adopting พฤติกรรม escapist ชอบ ดื่ม มาก เกินไป การ ยา เสพ ติด หรือ เพศ สัมพันธ์ กับ prostitutes / แรงงาน เพศ เป็นต้น. ดังนั้น กลุ่ม เยาวชน ของ สังคม ตก เหยื่อ ง่าย การ ติด เชื้อ เอ ช ไอ วี. ด้วย ความ เข้าใจ นี้ เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ส่งเสริม เพศ ศึกษา เป้าหมาย เยาวชน เสี่ยง และ สตรี ผ่าน สื่อ การ สื่อสาร ที่ แตก ต่าง กัน และ คิด ว่า ยั่ว กิจกรรม.

สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ เชื่อ ว่า การ มุ่ง เน้น ใน เอ ช ไอ วี / เอดส์ และ อื่น ๆ ทั่วไป และ ปัญหา สุขภาพ เจริญพันธุ์ ต้อง ขยาย ไป สู่ กลุ่ม เยาวชน. แต่ ได้ รับ การ ปฏิบัติ ที่ ทรัพยากร และ ความ สนใจ จะ จำกัด การ ปกป้อง หญิง สาว จาก เหยื่อ ล้ม การ ติด เชื้อ เอ ช ไอ วี. จุด นี้ มี ความ สัมพันธ์ กับ สิทธิ สตรี และ สุขภาพ สืบพันธุ์. ก่อน adopting แนวทาง สำหรับ การ ป้องกัน โรค เอดส์ ก็ ควร จะ ยอมรับ ว่า หญิง สาว ที่ ห่าง ไกล มี ความ เสี่ยง กว่า ชาย หนุ่ม ใน เรื่อง นี้. จึง ได้ ริเริ่ม ดำเนิน การ เพื่อ เพิ่ม ความ ตระหนัก และ เน้น ถึง ความ สัมพันธ์ ที่ ทำให้ เป็น อมตะ อำนาจ ใน สังคม และ วัฒนธรรม ที่ แตก ต่าง กัน เพื่อ ประโยชน์ ผู้หญิง ด้อย โอกาส ใน ทุก ระดับ. พยายาม ยัง คง ถูก วาง ใน การ ขจัด ความ รุนแรง ต่อ ผู้หญิง.

ควร เข้า ที่ ยัง คง สตรี ใน ประเทศ ของ เรา มี โอกาส น้อย สถานะ ลด ลง และ การ เข้าถึง น้อย ๆ การ ฝึก อบรม พัฒนา ทักษะ และ ทรัพยากร และ ขยาย เวลา จาก นี้ สังคม ต่ำ ของ สถานภาพ ทาง เศรษฐกิจ. ผู้หญิง เป็น ผู้ ประสบ ภัย หลัก ของ การ ค้า มนุษย์ ตกเป็น เหยื่อ ของ ความ รุนแรง ทาง เพศ และ การ ไม่รู้ หนังสือ แพร่หลาย. แทน พวก เขา ใน เวที อื่น จิ๊ บ จ๊ อย ที่ ยัง นำ ไป สู่ เสียง อ่อนแอ จาก พวก เขา เมื่อ มา ตัดสินใจ.

ทุก ข้อเท็จจริง เหล่า นี้ และ ผล กระตุ้น เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ เพื่อ มอบอำนาจ สตรี และ การ ป้องกัน และ ควบคุม โรค เอดส์. เรา ให้ บริการ เพื่อ ผู้หญิง เสี่ยง ต่อ การ ติด เชื้อ เอ ช ไอ วี โดย เฉพาะ อายุ 15-40 ปี. นี้ รวม ถึง ผู้หญิง ที่ ทำงาน เป็น เงินเดือน น้อย อุตสาหกรรม หรือ งาน บ้าน และ หญิง ที่ อาศัย อยู่ ใน ชุมชน แออัด. บริการ รวม ถึง พฤติกรรม เปลี่ยน กลยุทธ์ การ สื่อสาร กับ เอ ช ไอ วี และ โรค ทาง เพศ ส่ง ส่งเสริม ถุง ยาง อ การ บริการ สุขภาพ เจริญพันธุ์, สนับสนุน ให้ เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น และ หน่วย งาน และ; เชื่อม โยง กับ การ พัฒนา อื่น ๆ และ กิจกรรม การ ป้องกัน เอ ช ไอ วี. ตอน นี้ ผู้หญิง เหล่า นี้ จะ กลาย ตระหนัก ถึง ปัญหา สำคัญ เหล่า นี้ และ พยายาม ที่ จะ ป้องกัน ตนเอง จาก การ ถูก บังคับ กับ ประเภท ของ ความ รุนแรง ทาง เพศ หรือ มี โอกาส ประสบ กับ HIV ใด ๆ / เอดส์. พวก เขา ยัง ได้ เริ่ม ต้น การ ถึง ความ รับผิดชอบ ของ ตนเอง และ เลือก ของ ตนเอง เพื่อ ชีวิต.

สัตว์ ปีก และ ปศุสัตว์ โปรแกรม:

สัตว์ ปีก และ ภาค ปศุสัตว์ เป็น หนึ่ง ที่ สำคัญ สำหรับ การ เพาะ ปลูก ใน บัง คลา เทศ และ มี การ ให้ ข้อมูล อย่าง มาก ต่อ การ บรรเทา ความ ยากจน ด้วย ตนเอง จ้าง งาน เสริม โภชนาการ และ การ พัฒนา ทรัพยากร. ทุน น้อย และ เวลา ที่ จะ ต้อง นำ โปรแกรม ขณะ ที่ สร้าง ผล ตอบแทน มากมาย สำหรับ ครัวเรือน ร่วม ใน ภาค นี้.

ประมาณ 70% ของ ผู้หญิง landless จะ เกี่ยวข้อง โดยตรง หรือ โดย อ้อม ใน กิจกรรม ที่ เลี้ยง สัตว์ ปีก แบบ ดั้งเดิม. เป็น แหล่ง ราย ได้ ที่ ดี สำหรับ ผู้หญิง ชนบท ที่ พวก เขา มี ประสบการณ์ ใน การ เลี้ยง สัตว์ ปีก บาง.

ที่ เลี้ยง สัตว์ ปีก อาจ จะ มี ประสิทธิภาพ มากกว่า ถ้า สัตว์ ปีก ตาย อาจ จะ ลด ลง ด้วย การ ปรับปรุง สาย พันธุ์ ท้องถิ่น. ใน ขณะ เดียวกัน ระดับ โภชนาการ ของ ครอบครัว สามารถ เพิ่ม.

สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ เริ่ม ต้น สัตว์ ปีก และ ปศุสัตว์ ของ โปรแกรม ตั้งแต่ เริ่ม ก่อตั้ง และ มี ประสบการณ์ มากมาย ใน การ ดำเนิน งาน โปรแกรม นี้. ใน ปี 2006 เรา เริ่ม ต้น ความ อยาก ได้ โปรแกรม สร้าง ใน ภาค นี้. เรา ใช้ โปรแกรม ด้วย ความ ช่วยเหลือ จาก เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์ (Govt.) และ มี แหล่ง ที่ มา ของ ของ เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ. กลุ่ม เลือก สมาชิก ให้ กับ ประเภท ต่างๆ trainings ใน สัตว์ ปีก และ การ เลี้ยง ปศุสัตว์ และ การ จัดการ. เรา ยัง ให้ ความ สะดวก การ ฉีด วัคซีน ให้ แก่ ผู้รับ ผ่าน Govt. กรม ปศุสัตว์ และ สัตว์ ปีก. เรา ยัง กระจาย เนื้อ วัว, เนื้อ แกะ ฯลฯ ไก่ ใน หมู่ คน ยากจน ที่ จะ ยืน ข้าง.

สร้าง ความ เสมอภาค ทาง เพศ, สิทธิ สตรี มนุษย ชน และ ดี กำกับ:

บัง คลา เทศ ประกอบด้วย พื้น หลัง แบบ ที่สุด ที่ แบ่งแยก เพศ เป็น คุณลักษณะ ทั่วไป, โอกาส งาน น้อย; พึ่งพา เศรษฐกิจ และ การ ละเมิด สิทธิ สตรี และ การ ค้า ของเถื่อน ของ เด็กหญิง และ ผู้หญิง เป็น สาเหตุ สำคัญ นำ ไป สู่ การ เพิ่ม การ เลือก ปฏิบัติ ต่อ ผู้หญิง. ผู้หญิง มี disproportional ติด เชื้อ เอ ช ไอ วี / เอดส์ สำหรับ ชีวภาพ สังคม และ ประหยัด เหตุผล. หญิง วัยรุ่น คือ อ่อนแอ มาก more. ต่ำ หญิง สถานะ ทาง สังคม ใน ประเทศ ยากจน หลาย สนับสนุน การ แบ่งแยก เพศ และ ความ รุนแรง ใน ครอบครัว เพศ และ ทารุณ. ใน บัง คลา เทศ หญิง เกือบ ครึ่ง เป็นการ ประชากร ทั้งหมด (48.5%) 85% ของ พวก เขา อยู่ ใน ชนบท และ มัก จะ เก็บ ไว้ นอกเหนือ จาก คน อื่น ครอบครัว. นี่ ผู้ชาย อยู่ เหนือ ผู้หญิง ใน พื้นที่ ทั้ง ใน ชนบท และ ใน เมือง โดย ไม่ คำนึง ถึง ตัว ชั้น เรียน ของ พวก เขา. ความ ตระหนัก ของ สตรี เพศ และ กิจกรรม สิทธิ ทาง กฎหมาย ภาย ใต้ เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ จะ ริเริ่ม กับ วัตถุประสงค์ ของ การ เพิ่ม การ รับ รู้ ทาง สังคม ใน ประเด็น ที่ เกี่ยวข้อง กับ เพศ และ เพื่อ ขยาย การ สนับสนุน ทาง กฎหมาย แก่ ผู้รับ เป้าหมาย เพื่อ สร้าง สิทธิ ทาง กฎหมาย ของ สตรี เพื่อ ขจัด ทุก ชนิด การ เลือก ปฏิบัติ ต่อ ผู้หญิง . เศรษฐกิจ การ แบ่งแยก เพศ, imbalance สิทธิ ทาง สังคม และ กายภาพ ระหว่าง ชาย และ หญิง ร่วม โชค ของ ความ ปลอดภัย ใน ความ สัมพันธ์ ทาง เพศ และ ความ ยาก ลำบาก สำหรับ ผู้หญิง จำนวน มาก ใน การ เจรจา ทาง เพศ ที่ ปลอดภัย. Differentiates สิทธิ ระหว่าง ชาย และ หญิง. ประกอบ ด้วย ความ แตก ต่าง อายุ การ อยู่ ใต้ บังคับบัญชา ใน การ ศึกษา การ จ้าง งาน สถานะ ทาง สังคม และ ทาง กฎหมาย ที่ ทำให้ ผู้หญิง มี ความ เสี่ยง ที่ จะ ติด เชื้อ ใด. สตรี ที่ ได้ รับ การ จำกัด การ เข้าถึง ทรัพยากร ทาง การเงิน ที่ มี แนวโน้ม จะ กลาย เป็น เศรษฐกิจ ขึ้น อยู่ กับ มนุษย์ ซึ่ง ได้ เนรเทศ ไป ยัง ภาค การ ดำรง ชีวิต หรือ บังคับ ให้ เข้า กับ งาน เพศ พาณิชย์.

วัตถุประสงค์ ของ โครงการ นี้ คือ การ สร้าง ความ เสมอภาค ทาง เพศ หญิง สิทธิ มนุษย ชน และ ระดับ ท้องถิ่น กิจการ ที่ ดี เกี่ยว กับ คน ใน ท้องถิ่น. พวก เขา ปฐมนิเทศ ชุด imparted และ ฝึก อบรม การ ทำงาน ใน 6 ประเด็น: เพิ่ม เกิด ทะเบียน สมรส เพิ่ม ทะเบียน ป้องกัน ก่อน สมรส, การ ป้องกัน ความ รุนแรง ต่อ ผู้หญิง ลด ความ รุนแรง ใน ครอบครัว เพิ่ม ขึ้น สตรี มี ส่วน ร่วม ใน กระบวนการ การ ตัดสินใจ. กิจกรรม ทั้งหมด นี้ เพื่อ สนับสนุน ง สตรี และ ความ รุนแรง ใน ครอบครัว และ การ ป้องกัน ความ รุนแรง ต่อ ผู้หญิง รวม.

การ กำกับ ที่ ดี ที่ จำเป็น เพื่อ รักษา สมดุล ใน ความ เสมอภาค ทาง เพศ สิทธิ สุขภาพ และ โภชนาการ ฯลฯ ถ้า เป็น ไป ได้ ขนาด ผู้หญิง และ ผู้ชาย กับ การ พิจารณา เดียวกัน ก็ ต้อง สามารถ ขจัด เลือก ปฏิบัติ ทาง เพศ จาก สังคม ของ เรา. Imbalance ทัศนคติ ต่อ ผู้หญิง ต้อง ลด ความ สามารถ ละติน ของ พวก เขา บาน. ดังนั้น จึง จำเป็น ที่ จะ governess ดี ใน ทุก ภาค. เรา ต้อง มอง และ ให้ พิจารณา ใน ผู้หญิง สิทธิ์ ตาม กฎหมาย ที่ พวก เขา ไม่ ควร เสีย จาก ประโยชน์ ที่ มา จาก สังคม ของ ประเทศ และ จาก ทั่ว โลก. ดังนั้น เรา ควร รักษา governess ดี เพื่อ ให้ สถานะ สมดุล ของ ชน.

ON สนับสนุน สิทธิ มนุษย ชน และ ประชาธิปไตย และ กฎหมาย ช่วยเหลือ SUPPORT:

สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ยัง จัด แคมเปญ สนับสนุน หลาย และ ชุมชน ร่วม กัน ประชุม ที่ อยู่ แนวคิด "No More สินสอด ทองหมั้น". เรา พัฒนา วัสดุ สำเนา ลับ ที่ จะ ทำให้ คน มวล สติ เกี่ยว กับ ผล ร้าย ของ วัฒนธรรม สินสอด ทองหมั้น เป็น ต่อ. เรา ยัง แจก เอกสาร สำเนา ลับ ระหว่าง สมาชิก ของ องค์กร ภาคี. นอกเหนือ จาก องค์กร ที่ น่า สนใจ เหมือน กัน และ กิจกรรม ที่ availing วัสดุ สำเนา ลับ ของ เรา สำหรับ โปรแกรม ที่ เกี่ยวข้อง ของ พวก เขา.

กิจกรรม ส่งเสริม การ ขาย:

กิจกรรม ส่งเสริม การ ขาย จะ ยก ออก เพื่อ สร้าง ความ ตระหนัก และ กระตุ้น คน ของ ชุมชน ต่อ การ เปลี่ยนแปลง ทัศนคติ พฤติกรรม ของ พวก เขา เกี่ยว กับ สุขภาพ โภชนาการ WatSan วิธี ปฏิบัติ สุข อนามัย ส่วน บุคคล ฯลฯ เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ดำเนิน กิจกรรม ส่งเสริม การ ขาย ใน ระดับ ชุมชน ด้วย การ ช่วยเหลือ ของ IEC / กิจกรรม สำเนา ลับ และ วัสดุ.

หมายเลข เด่น กิจกรรม ส่งเสริม การ ขาย ที่ สะดวก สำหรับ ผู้รับ เป้าหมาย และ คน ใน ชุมชน. กิจกรรม รวม ถึง การ ผลิต IEC / วัสดุ สำเนา ลับ (พิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ เสียง วิดีโอ ฯลฯ), การ ดำเนิน การ ประชุม ลาน ให้ คำ ปรึกษา, จัดการ rallies พร้อม กับ ประกาศ ไม ค์, การ แสดง การ แสดง ภาพยนตร์ และ การ์ตูน เคลื่อนไหว เพลง พื้นบ้าน ที่ มี ข้อความ ขนาด เล็ก และ ขนาด ใหญ่ การ ประชุม อภิปราย กลุ่ม สัมมนา การ ประชุม เชิง ปฏิบัติการ การ ประชุม ใน เวที ต่างๆ เข้า ชม บันได หน้า ประตู ฯลฯ

เปิด ใช้ งาน ทุก โปรแกรม พัฒนา เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ มี การ สื่อสาร สิ่ง ดี พร้อม เซลล์ พัฒนา คู่ กับ ทีม บุคลากร ที่ มี ความ สามารถ.

เพิ่ม การ เหล่า นี้ เพื่อ ให้ ตระหนัก และ กระตุ้น คน, สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ได้ รับ การ พัฒนา และ การ ใช้ สื่อ การ สื่อสาร ใน สินสอด ทองหมั้น, อาชญากรรม กรด และ เอ ช ไอ วี / เอดส์ ซึ่ง ได้ รับ การ วาง ตลอด ทั้ง ปี หลัง ของ rickshaws ที่ มี ข้อความ ที่ แตก ต่าง กัน และ รูปภาพ เกี่ยว กับ ความ น่า กลัว ของ โรค เอดส์ และ สินสอด ทองหมั้น. ใน ความ เป็น จริง เรา สนับสนุน ให้ ทุก คน ออก จาก สูบ บุหรี่ โดย ป้องกัน แคมเปญ สูบ บุหรี่ และ สร้าง ความ ตระหนัก มวล ผ่าน แคมเปญ ต่อต้าน การ ค้า มนุษย์.

บริการ บุคลากร FOR POOREST:

สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ มี ความชอบ strong ต่อ เนื่อง หนัก ไป ถึง ชนบท ยากจน. ด้วย ความ ตั้งใจ นี้ องค์กร ได้ เริ่ม แล้ว ดำเนิน โครงการ ทดลอง เรื่อง "บริการ ทาง การเงิน สำหรับ Poorest" ที่ หมู่บ้าน ใน อำเภอ Manikgonj. วัตถุประสงค์ ทั่วไป ของ โครงการ คือ การ ให้ เงิน ช่วยเหลือ เพิ่มเติม เพื่อ บรรเทา ความ ยากจน โดย รวม. ที่ ยากจน ที่ ไม่มี ที่ดิน หรือ บ้าน ของ ตนเอง และ ผู้ ที่ มี อยู่ จาก มือ เพื่อ ปาก และ ห่าง ไกล จาก การ สนับสนุน สินเชื่อ ที่ จะ อยู่ ภาย ใต้ ความ คิด ริเริ่ม.

องค์กร ของ เรา ได้ รับ ราย ได้ ต่างๆ-สร้าง กิจกรรม ให้ ความ ช่วยเหลือ ดี เกินไป. นอกจาก นั้น เรา ให้ พวก เขา มี แรง จูงใจ การ ฝึก อบรม พัฒนา ทักษะ เพื่อ ให้ สามารถ เป็น รับจ้าง ตนเอง. กิจกรรม เหล่า นี้ รวม ถึง อุตสาหกรรม กระท่อม ใช้ วัสดุ พื้นเมือง (เช่น อ้อย ไม้ไผ่ หรือ ไม้ไผ่ hogla, หวาย, พรม ฯลฯ), ปศุสัตว์ และ การ เลี้ยง สัตว์ ปีก, การ ปรับปรุง ธุรกิจ เพาะ ร้าน ค้า ขนาด เล็ก ขาย สินค้า ปลีก และ กิจกรรม อื่น ๆ ไป ได้.

โปรแกรม อาคาร สถาบัน ผ่าน การ ฝึก อบรม:

สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ เชื่อ ใน การ มี ส่วน ร่วม ของ ประชาชน ใน กระบวนการ พัฒนา. การ ฝึก อบรม เป็น หนึ่ง ใน องค์ประกอบ สำคัญ ของ การ พัฒนา ของ เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan Foundation. จะ ได้ รับ การ พิสูจน์ แล้ว ว่า ศักยภาพ ความ รู้ ทัศนคติ และ การ ปฏิบัติ ของ คน เดิน ช้า หลัง เนื่องจาก ขาด คน รู้ แจ้ง และ การ อบรม. การ ฝึก อบรม เพิ่ม ความ สมบูรณ์ ใน การ แทรกแซง ใด. มัน เป็น สิ่ง สำคัญ ที่ จะ นำ เข้า การ เปลี่ยนแปลง ใน เชิง บวก สำหรับ การ พัฒนา อย่าง ยั่งยืน. สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ พัฒนา กลุ่ม ของ ผู้ มี ความ สามารถ และ เชี่ยวชาญ ใน ระดับ ราก หญ้า.

ทราบ ว่า การ ฝึก อบรม ความ ต้องการ เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ได้ รับ งาน ปรับ กระบวนการ ฝึก อบรม การ เป็น เครื่องมือ สำคัญ สำหรับ สถาบัน อาคาร. เรา ทำ เฉพาะ ใน ที่ ทำงาน และ ทักษะ หลักสูตร การ ฝึก อบรม เชิง พัฒนา ฝีมือ แรงงาน ทั้ง ใน ระดับ พนักงาน และ ผู้รับประโยชน์ '. โดย ปลาย ปี 2007 เรา ทำ ประมาณ 20 เอดส์ trainings ความ ตระหนัก ใน ระดับ deferent ชุมชน: แรงงาน เพศ พาณิชย์ เยาวชน, รถ ลาก-pullers, แรงงาน-หญิง และ ถนน เด็ก. เรา ยัง จัด และ ดำเนิน การ รับ รู้ ทาง สังคม อื่น ๆ / trainings การ พัฒนา สังคม สำหรับ กลุ่ม เป้าหมาย ของ เรา.

สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ได้ รับ การ จัด ฝึก อบรม อื่น ภายใน กำลัง ของ ตนเอง โดย ให้ ความ สำคัญ เนื่องจาก ความ ต้องการ ของ พนักงาน รวม ทั้ง สมาชิก เครือ. หลักสูตร ฝึก อบรม ที่ วางแผน ออกแบบ ดำเนิน การ และ ประเมิน ผล ตาม ความ ต้องการ และ ความ สำคัญ. ระหว่าง การ ฝึก อบรม ความ รู้ และ ทักษะ ที่ จะ ประกาศ การ อบรม ตาม ที่ พวก เขา ผ่าน การ เรียน การ สอน แบบฝึกหัด ใน ห้องเรียน และ ประสบการณ์ จริง ใน การ ยื่น และ. สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ appreciates กระบวนการ ของ การ แบ่งปัน และ การ เรียน รู้ ร่วม กัน ผ่าน วิธี การ มี ส่วน ร่วม ใน การ ดำเนิน การ หลักสูตร. วิธี การ ฝึก อบรม ที่ เกี่ยวข้อง ถูก เลือก อย่าง รอบคอบ บน พื้นฐาน ของ ระดับ การ ศึกษา เข้า ร่วม 'ให้ ความ รู้ และ ทักษะ ที่.

ปิด การ ใช้ งาน 'ตระหนัก และ ฟื้นฟู:

สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ได้ รับ การ ทำงาน และ โปรแกรม การ พัฒนา ความ ตระหนัก ใน การ ปิด ใช้ งาน กับ พันธมิตร Nobo เทคนิค Anquer Shomaj Kallyan Shansta ก็ ด้วย ความ ช่วยเหลือ ของ APEX บัง คลา เทศ. จาก โปรแกรม นี้ เรา ช่วย ให้ คน เปลี่ยน ทัศนคติ เชิง ลบ ของ พวก เขา ไป คน ปิด เด็ก โดย เฉพาะ. กับ มุม มอง ที่ พวก เขา จะ ไม่ ภาระ ต่อ สังคม ของ เรา เรา จะ สนับสนุน เด็ก บาง ปิด ไป โรงเรียน เพื่อ ดำเนิน การ ต่อ การ ศึกษา ของ พวก เขา คุ้ม ค่า ของ สังคม. องค์กร เก้าอี้ เข็น กระจาย, schoolbags กล่อง เครื่องมือ, ดินสอ และ โน้ตบุ๊ค, ดินสอ สี และ brushes; เป็นต้น ยาง หมู่ 10 นักเรียน ปิด.

น้ำ และ สุขาภิบาล สำหรับ การ พัฒนา ที่ ยั่งยืน:

เป็น ภารกิจ หลัก ของ เรา คือ การ สร้าง สังคม ปลอด จาก การ ทำลาย ล้าง ทุก โรค ฯลฯ เรา ให้ เน้น น้ำ และ สุขาภิบาล เนื่องจาก เป็น พื้นฐาน สำคัญ ของ การ ออก นั่ง โรค ทั้งหมด. สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ได้ รับ การ incorporating กิจกรรม WatSan เฉพาะ กับ รูป แบบ ความ ช่วยเหลือ รวม ซอฟต์แวร์ และ บริการ สนับสนุน ฮาร์ดแวร์ จาก กา ตา ร์ ภาย ใต้ กิจกรรม การ กุศล ร่วม ของ. เรา มี การ ติด ตั้ง tubule รับ ลึก ใน costrel พื้นที่ Agalzara, Barishal. ใน กิจกรรม นี้ เรา เริ่ม ต้น จาก 2,008 ด้วย การ สนับสนุน ทาง การเงิน โดย การ กุศล กา ตา ร์. ภาย ใต้ โปรแกรม นี้ เรา ทราบ คน ที่ เกี่ยว กับ สารหนู และ ผล เป็น สำคัญ ของ การ ดื่ม น้ำ ที่ ปลอดภัย และ ผล ร้าย ของ การ ดื่ม น้ำ อสุจิ. การ จัดการ น้ำ เสีย สุขาภิบาล นิเวศ (ECOSAN) เป็น ส่วน หนึ่ง ของ โปรแกรม นี้.

เรา มี ความ ประสบการณ์ เสียง ใน กิจกรรม ฟื้นฟู โดย เฉพาะ ใน กิจกรรม WatSan. หลังจาก ที่ ไซโคลน ทำลาย ล้าง ใน สายพาน ชายฝั่ง เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ฟื้นฟู การ ทำงาน กิจกรรม ที่ รวม การ กระจาย บรรเทา, มั่นใจ น้ำ ปลอดภัย และ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ซ่อม และ รีเซ็ต บ่อ ยาง เสียหาย dewatering บ่อ ตลอด จน การ ผลิต น้ำ แหวน ประทับตรา - latrines ปีกไม้ จาก กองทุน ของ ตนเอง.

นอกจาก เรนโบว์ Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ดำเนิน การ ทดสอบ สารหนู ใน จำนวน ที่ ดี ของ หลอด มือ บ่อ กับ ความ พยายาม ของ ตนเอง และ เงิน. หลอด-บ่อ ที่ มี การ ป น เปื้อน สารหนู ถูก ทำ เครื่องหมาย สี แดง ใน ขณะ ที่ บ่อ สารหนู หลอด ฟรี ถูก ทำ เครื่องหมาย สี เขียว. เรา ยัง กระจาย ความ ตระหนัก ใน หมู่ ผู้ ใช้ วัสดุ การ สื่อสาร ใน การ ใช้ น้ำ ความ ปลอดภัย การ ปฏิบัติ สุข อนามัย ส่วน บุคคล จำหน่าย ขยะ และ อันตราย ของ สารหนู และ ตัว เลือก ผ่อน สารหนู.

โปรแกรม สาว วัยรุ่น:

ใน บัง คลา เทศ โดย เฉพาะ ใน สลัม ชนบท และ เมือง หญิง วัยรุ่น เป็น กลุ่ม เสีย ส่วน มาก ของ ทั้งหมด. พวก เขา จะ ปราศจาก การ ศึกษา สิทธิ มนุษย ชน ครอบครัว และ ความ ปลอดภัย ทาง กฎหมาย. พวก เขา จะ ถูก ทอดทิ้ง และ ostracized บาง ครั้ง แม้ จะ มี ประสิทธิผล เป็น สมาชิก ของ สังคม ที่ มี ศักยภาพ ใน อนาคต ดี. ระหว่าง หญิง วัยรุ่น เป็น ภาระ ทาง สังคม ของ พ่อ แม่ แม้ ขณะ ที่ พวก เขา บรรลุ ความ รับผิดชอบ ด้วย ตนเอง มาก ใน ครอบครัว ยากจน. เพื่อ เพิ่ม ราย ได้ เพิ่มเติม สำหรับ ครอบครัว งาน หญิง วัยรุ่น เป็น maidservants ที่ มี การ จ่าย ต่ำ และ ถือว่า สาหัส.
 
หลังจาก การ แต่งงาน ของ วัยรุ่น และ ยกเลิก การ เสีย ชีวิต อยู่ ได้ เต็ม ทรมาน, ละทิ้ง หน้าที่ และ การ หย่า. เนื่องจาก ระบบ สินสอด ทองหมั้น และ มี การ รู้ หนังสือ และ ไม่มี ความ รู้ ใน เรื่อง สิทธิ ทาง กฎหมาย, ผล ให้ cruelties ของ ครอบครัว สามี ของ พวก เขา ใน กรณี ส่วน ใหญ่. จึง สมรส ของ พวก เขา จะ ล็อค ตาย โดย napping ชีวิต ใน ตา. เป็น อย่าง ตระหนัก ถึง ปัญหา. สี รุ้ง ได้ เอา ขึ้น ริเริ่ม สำหรับ ดี เป็น ของ หญิง วัยรุ่น ยากจน ผ่าน เปิด ตัว โปรแกรม ความ ก้าวหน้า ของ การ ฝึก อบรม วัยรุ่น หญิง ของ วัยรุ่น ที่ ใช้ ชีวิต การ ศึกษา เป็น องค์ประกอบ สำคัญ.

วัตถุประสงค์ ของ การ ฝึก อบรม นี้ มี เพื่อ ให้ หญิง วัยรุ่น ตระหนัก ถึง ประโยชน์ สังคม สุขภาพ เจริญพันธุ์, รู้ เพศ STDs / STI, เอ ช ไอ วี / เอดส์ สิทธิ ทาง กฎหมาย แนว ความ คิด ใน การ พัฒนา ครอบครัว สุขาภิบาล สุขภาพ, มลพิษ สารหนู น้ำ สะอาด พัฒนา ผู้นำ แนวคิด สุขภาพ โภชนาการ การ ดูแล มารดา ก่อน และ หลัง การ ตั้ง ครรภ์ การ วางแผน ครอบครัว, สมรส, แต่งงาน ต้น และ demerits มัน สำคัญ ของ การ จดทะเบียน สมรส หย่า และ วิธี และ วิธี การ ตรวจ สอบ การ หย่า, การ ประหัตประหาร ของ ผู้หญิง และ กฎหมาย นั้น ละเมิด ต่อ เด็ก,, แนวคิด ของ ศาล ครอบครัว. บทบาท ของ หญิง วัยรุ่น ใน ครอบครัว มี ส่วน ร่วม ใน กิจกรรม การ พัฒนา. สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ ได้ รับ การ ทำงาน ของ โปรแกรม การ พัฒนา วัยรุ่น หญิง ตั้งแต่ 2007.

โปรแกรม สุขภาพ การ เจริญพันธุ์:

ด้าน สุขภาพ สืบพันธุ์ คือ พยายาม มาก เพียงพอ ที่ เงื่อนไข ของ คน ที่ ชีวิต ทาง เพศ แรงงาน สุขภาพ การ ฝึก อบรม และ ทักษะ ใน การ เจรจา ยืด ทั้ง ผู้หญิง และ ผู้ชาย. ใน ระดับ ชุมชน ความ พยายาม ของ นำ ญาติ เพศ เกี่ยว กับ ธรรม เพิ่มเติม กัน มาก ขึ้น. แม้ กระทั่ง ให้ ผู้หญิง ออก ใน พื้นที่ ที่ มี ข้อ ขัดแย้ง ชั่ว มี ความ เสี่ยง สูง ของ ความ รุนแรง และ การ ตั้ง ครรภ์ ไม่ ตั้งใจ STIs. ขาด ความ รู้ สุขภาพ เจริญพันธุ์ และ การ รับรอง ต่ำ ของ การ ใช้ ถุง ยาง, CSWs ตัวแทน กลุ่ม เสี่ยง สูง ใน บัง คลา เทศ. ขึ้น คม ใน การ ติด กามโรค (STIs) ใน บัง คลา เทศ ส่วน แพร่ กระจาย ของ โรค เอดส์ และ อาจ นำ ไป สู่ การ ระบาด ใหญ่ ขนาด-เป็น โหมด heterosexual ของ บัญชี ส่ง ให้ เปอร์เซ็นต์ ที่ เพิ่ม ขึ้น ของ เอ ช ไอ วี / เอดส์ ส่ง.

ของขวัญ Eid:

ปี ที่ เรา ฉลอง Eid กับ คน ยากจน ทุก. เรา ให้ ของขวัญ Eid เพื่อ คน ยากจน. ได้ รับ ความ สนุกสนาน จาก การ กุศล กา ตา ร์ เรา สนับสนุน Zakat, อาหาร, เสื้อผ้า, เสื้อผ้า อบอุ่น กับ คน ยากจน. สายรุ้ง Nari มูลนิธิ O Shishu Kallyan เป็น องค์กร ทาง สังคม และ เป้าหมาย หลัก ใน การ ทำงาน เพื่อ สังคม เพื่อ ให้ ปลอด จาก อุปสรรค.

Eid-UL-AZHA:

ระหว่าง Eid-UL-azha เรา จัด โปรแกรม หลาย แจกจ่าย เนื้อ, เนื้อ แกะ ใน หมู่ คน ยากจน. เรา ขอ ความ ช่วยเหลือ จาก กองทุน การ กุศล กา ตา ร์ เพื่อ แบ่งปัน กับ คน ยากจน Eid. คน ดี มา จาก สถาน ที่ แตก ต่าง กัน มี ของขวัญ ของ Eid-UL-azha. เรา พยายาม ที่ จะ จริงใจ กับ คน ไร้ อำนาจ เป็น เป้าหมาย หลัก ของ เรา คือ การ กระจาย รังสี ความ สุข ใน หมู่ ทุก คน ใน สังคม ของ เรา inhabiting.

โปรแกรม IFTAAR:

บัง คลา เทศ เป็น ประเทศ มุสลิม ที่ นี่ คน มี ศาสนา ใจ. ผู้ ต้องการ ให้ ตัว ใน ช่วง เดือน รอม ฎ อน. การ กระจาย แสง ของ ศาสนา ใน หมู่ ประชาชน เรนโบว์ Nari มูลนิธิ O Shishu Kallyan จัด บุคคล Iftaar สำหรับ คน ที่ เร้าใจ เพื่อ ให้ รวดเร็ว และ ที่ จำเป็น และ ความ อ่อนแอ ของ เดือน รอม ฎ อน. ยัง พยายาม abolish ความ เข้าใจ ผิด ของ ศาสนา อิสลาม ใน หมู่ คน เชื่อ โชคลาง โดย ถือ Iftaar บุคคล และ วิเคราะห์ ความ สำคัญ ของ เดือน รอม ฎ อน.

อาหาร:

น้ำ ท่วม, ไซโคลน, ข้าวยากหมากแพง เป็น ภัย ธรรมชาติ ใน บัง คลา เทศ. ทุก ปี คน ใน ประเทศ ของ เรา ใบหน้า วิกฤติ อาหาร ภัย ธรรมชาติ. สายรุ้ง Nari มูลนิธิ O Shishu Kallyan ย่อ มา จาก บัง คลา เทศ ข้าง คน ได้ รับ ผล กระทบ โดย การ ให้ อาหาร ที่ กำบัง, ฟื้นฟู เป็นต้น

เจือปน อาหาร:

เจือปน อาหาร เป็น อาชญากรรม ชั่ว ร้าย. มัน สร้าง ปัญหา มาก ใน สังคม. เด็ก กิน อาหาร เป็น พิษ ผู้ใหญ่ ทุก โยง ภายใน เจือปน อาหาร. ขณะ นี้ เจือปน อาหาร วัน นั้น เป็น แรง ผู้ ประกอบ การ เจือปน เสียหาย ผสม แม้ ใน เด็ก อาหาร เช่น Melamine. เพื่อ สร้าง ความ ตระหนัก ต่อ อาหาร เจือปน รู้ สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan มูลนิธิ จัด สัมมนา, ขบวน แคมเปญ กับ นัก ธุรกิจ ที่ ซื้อ ลูกค้า ฯลฯ ผู้ บริโภค กับ สมาคม UNIDO สนับสนุน ด้าน เทคนิค ของ เรา ต่อ โปรแกรม นี้.

กิจกรรม ป้องกัน ยาสูบ:

ทั่ว โลก การ ใช้ ยาสูบ เป็น วัน ลด ลง จาก วัน ด้วย เหตุผล ด้าน สุขภาพ ต่างๆ แต่ เรา ได้ พบ ใน ประเทศ ของ เรา ยัง คง ถูก เพิ่ม. ตาม รายงาน WHO Global Status 60% ของ ชาย และ 15% ของ หญิง ใน บัง คลา เทศ มี ผู้ ใช้ ยาสูบ ชนิด ต่างๆ เช่น บุหรี่, BIRI, Hukka และ แห้ง leafs ยาสูบ. ใน ชนบท เป็น ประเพณี ไป เลี้ยงแขก ด้วย Hukka. เพิ่ง มี การ ขยาย ตัว ของ ความ รู้ เกี่ยว กับ อันตราย ของ บุหรี่ มี ผล ต่อ เรา ได้ เริ่ม ต้น โปรแกรม การ สร้าง ความ ตระหนัก และ lobbying. ภาย ใต้ โครงการ เรนโบว์ นี้ เล่น บทบาท สนับสนุน ที่ สำคัญ ใน แง่ นี้.

INTERVENTIONS อื่น ๆ:

สำหรับ การ สร้าง ความ ตระหนัก รวม 4 เรื่อง ภาพ เคลื่อนไหว ได้ พบ และ 1 เพลง เสียง ถูก เล่น ใน ระดับ ชุมชน มี ส่วน ร่วม ของ จำนวน มาก ของ ผู้ คน ชุมชน. นอกจาก นั้น rallies หลาย แคมเปญ ใน ประเด็น ที่ เกี่ยวข้อง กับ สุขภาพ ได้ จัด ขึ้น และ การ ทำให้ ยกเว้น วัน ชาติ (NID) แล้ว สังเกต โดย สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan Foundation ผ่าน การ จัด rallies พร้อม กับ ไม ค์ ประกาศ และ แสดง แบนเนอร์ ที่ มี ส่วน ร่วม ของ มารดา และ เด็ก ใน กลุ่ม เป้าหมาย พื้นที่ . นอกเหนือ จาก นี้ เรา จัด ประชุม ประจำ ลาน ซึ่ง เน้น ใน คน เป้าหมาย ให้ มาก ขึ้น ทราบ เกี่ยว กับ สุขภาพ แม่ 'และ โภชนาการ.


คน หลัก ติดต่อ:

Alam Mohammad Khairul
กรรมการ บริหาร
มูลนิธิ สายรุ้ง Nari O Shishu Kallyan
24 / 3 M. C. รอย Lane, Nobabgonj-แผนก
ธากา-1211, บัง คลา เทศ

E-mail: Rainbowngo@gmail.com
เว็บ: www.newsletter.com.bd
Tel: 880-2-8628908,
Mobile: 88-01711344997

 

Activities Picture:

Anti Trafficking Campaign Dowry Prevention Campaign Cultural Program Child Rights Awareness Campaign Nutrition Training Gender Training Stop Child Marriage Awareness Campaign Advocacy for Women Rights Women’s Day Assembly Women Livelihood Training Child Health Care Non-formal Education Session Capacity Building Training for Local CBO/NGO Capacity Building Training for Network Member Peer Educators Training Stakeholders & Volunteers Training Food Preservation Program for Farmer Human development and leadership training HIV/AIDS Awareness Session Anti Smoking Campaign Staffs Training Adolescent Girls Program Income Generation Activities  Arsenic Mitigation HIV/AIDS Training Session Advocacy on Democracy and Human Rights and Legal Aid Support Maternal & Child Health Care Interventions